takip et: Gönderiler | Yorumlar

Evlilikte Mal Rejimleri

0 yorum
Evlilikte Mal Rejimleri

1) Mal rejimi nedir?
Eşlerin malik oldukları malların yönetimi (tasarrufta bulunma,eşlerin sorumlulukları vs.),bu konuda kanundaki düzenlemeler ‘mal rejimi’ terimiyle adlandırılır.
2) 1- Ocak – 2002 tarihinde  yürürlüğe giren Medeni Kanunumuz ile kabul edilen yasal mal rejimi hangisidir?
Kanunda o güne kadar uygulanan ‘mal ayrılığı rejimi’ yerine, ”edinilmiş mallara katılma rejimi” yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir(m.202)
Eşler, evlenme töreninden önce veya sonra herhangi bir mal rejimini seçmemiş olmaları durumunda yasal mal rejimine tâbi olacaklardır. Bununla birlikte kanunumuz, mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı olmak üzere seçimlik mal rejimlerine de imkan tanınmıştır.(m.203) Bunlar kanunda tahdidi(sınırlı)olarak düzenlenmiştir. Eşler sayılan bu mal rejimleri dışında, yeni bir rejim türünü kendi  anlaşmalarıyla yaratamazlar.
3) Mal rejimi seçme sözleşmesinin şekil şartları nelerdir?Eşler yasal mal rejiminden başka bir rejime tâbi olmak isterlerse, bunu aralarında yapacakları mal rejimi sözleşmesi ile gerçekleştirebilirler. Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilmektedir. Ayrıca, henüz evlilik gerçekleşmeden kişiler evlenme başvurusunda bulundukları sırada memura, seçimlik mal rejimlerinden birini seçmiş olduklarını yazılı olarak bildirebilirler.(m.205) Mal rejimi sözleşmesinin geçerli olabilmesi için resmi bir şekilde, yani noter önünde düzenleme yada onaylama şeklinde yapılmış olması şarttır. Hatta sonradan değiştirilmesi veya feshi(ortadan kaldırılması)gerekirse bu işlemlerinde resmi şekilde yapılması, bizzat taraflar, gereğinde(eşler küçük ve kısıtlı oldukları takdirde) yasal temsilcilerince de imzalanmış olması gerekir. Aralarında anlaşma olduğu müddetçe eşler, her zaman yeni bir mal rejimi sözleşmesiyle ,rejim değişikliği yapabilirler.(m.208)
4) Medeni Kanunumuzda yürürlükte olan mal rejiminin, mal ayrılığı rejimine dönüşmesini gerektiren şartlar nelerdir?
Eşler arasındaki mal rejimi “mal ortaklığı”ise, bu rejim biçimi, eşlerden birinin iflasına karar verildiği zaman kendiliğinden (bir karara gerek olmadan)mal ayrılığına dönüşür.(m.209)
İkinci olarak; mevcut mal rejimi hakimin kararıyla “mal ayrılığı”rejimine dönüştürülebilir. Hakimin bu kararı alabilmesi ancak eşlerden birinin veya bir alacaklının istemde bulunması ile söz konusu olabilir.
Eşlerden birinin, mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüşme istemi, ancak haklı bir sebebin varlığı halinde  hakim tarafından kabul edilebilir.(m.206)Hakim, takdir yetkisini kullanarak haklı bir sebebin olup olmadığını belirleyecektir.
Eşlerden birine karşı icra takibi yapan alacaklı, haciz aşamasında zarara uğrayacak olursa, hakimden mal ayrılığı rejimine dönüşüm isteyebilir.(m.210) Bu durum eşler arasındaki mal rejimi mal ortaklığı ise söz konusu olabilir.
5) Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin mülkiyet bakımından hakları nelerdir?
Bu rejim türü MK.m.218 de belirtildiği gibi edinilmiş mallar ve eşlerin kişisel mallarını kapsar. Kanumuza göre edinilmiş mal; her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.
Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi;
*Bir malın, edinilmiş mallara katılma rejiminin başladığı günden sona ermesine kadar geçen dönem içerisinde edinilmiş olması
gereklidir.
*İkinci şart olarak da,bu malın veya mal varlığı değerinin karşılığının verilerek  edinilmiş olması gerekir.
Ayrıca MK.m.219 da edinilmiş malların neler olduğu beş bend halinde sayılmıştır.Örneğin eşlerden birinin çalışması karşılığı edindiği kazanımlar, kişisel mallarının gelirleri, çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar bu madde içinde belirtilmektedir.
Kişisel mallar ise MK.m.220 de dört bend halinde sayılmaktadır. Eşlerden birinin sadece kişisel kullanımına yarayan mallar, mal rejiminin başında eşlerden birine ait bulunan veya sonradan miras yada karşılıksız kazanma yoluyla elde edilen malvarlığı değerleri, manevi tazminat alacakları, kişisel malların yerine geçen değerler bu tanıma girmektedir.
Bunun yanında, eşlere yapacakları mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti için edinilmiş malların, kişisel mal sayılacağını kabul etme imkanı tanınmıştır. Aynı şekilde kişisel malların gelirleri de sözleşme yapılarak kişisel mal haline getirilebilir.
Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar,iki eşinde paylı mülkiyetinde sayılır. Her eş yasal sınırlar içerisinde kalmak şartıyla; kendi kişisel malları ile edinilmiş mallarını yönetme, yararlanma, serbestçe tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Bu rejim biçiminde eşlerden her biri kendi borçlarından dolayı üçüncü şahıslara karşı bütün malvarlığıyla
sınırsız biçimde sorumludur.
6) Mal ayrılığı rejiminde eşlerin hakları ve borçları nelerdir?
Bu rejim türü, genel olarak her eşin malının kendisine ait olduğu bir sistem sunmaktadır. Eşlerin evlenmeden önce sahip olduğu malların mülkiyeti, evlenme dolayısıyla diğer eşe geçmez veya ortak mal durumuna gelmez. Eşlerin evlilik müddetince edindiği malların mülkiyet hakkıda sadece kendisine ait olur. Her eş kendi malı üzerinde sahip bulunduğu tasarruf, yönetim ve yararlanma hakkını serbestçe kullanabilir. Yeni Medeni Kanunumuzda “yasal sınırlar içinde kalmak”ifadesi ile bu serbestiye evlilik birliğinin korunması amaçlı bazı sınırlar getirilmektedir.
Eşlerin kendi borçlarından dolayı olan sorumlulukları, bütün mal varlıklarını kapsayacak biçimde ve sınırsız olmaktadır.
7) Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin diğer rejimlerden farklılıkları nelerdir?
Bu rejim türü, edinilmiş mallara katılma rejimi ile büyük benzerlikler göstermektedir. Dolayısıyla eşler kendi malları üzerinde yasal sınırlar içinde, yönetim, tasarruf ve yararlanma haklarına sahiptirler. Bu mal rejiminde, mülkiyeti eşlerden hangisine ait olursa olsun, rejim sona erip tasfiye aşamasına gelindiğinde, yarıyarıya paylaşılacak olan paylaştırma konusu mallar vardır.
Bunlar MK.m.250 de açıkça belirtilmektedir. Eşlerden birinin bu mal rejiminin kurulmasından sonra edinmiş olduğu ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş mallar ile ailenin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar veya bunların yerine geçen değerler bu tür mallardandır.
Edinilmiş mallara katılma rejimi ile bu rejim arasındaki fark edinilen malların tamamının değil sadece m.250 de açıklanan türdeki malların paylaşma konusu olmasıdır.
Bir diğer önemli fark; tasfiyede eşler arasında paylaşılan mallar üzerindeki mülkiyet hakkıdır yani eşler ½ paylı ayni hakka sahiptir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde paylaşılan hak alacak hakkıdır. Miras yolu, sağlararası veya ölüme bağlı bir tasarrufla edinilen (karşılıksız kazandırma yoluyla) mallar, manevi tazminat alacakları paylaştırma dışında kalan mallardır.
Bunlar tasfiye işlemlerinde kişisel mal olarak kabul edilir.
8) Mal ortaklığı rejiminde mal çeşitleri hangileridir?
Bu rejimde ortaklık malları ve kişisel mallar olmak üzere iki mal türü vardır.
Eşler ortaklık malları denilen bu mal birliğindeki mallara bir bütün olarak sahip olurlar. Herbiri ortaklık mallarını yönetme hakkına sahiptir ve ortaklaşa yararlanırlar.
Mal ortaklığı rejiminde geçerli olan kural, eşlerin ortaklık malları üzerinde yalnızca birlikte tasarrufta bulunabilmeleridir. (satma, kullanma vb)Bununla birlikte eşlerden biri diğerinin rızasını alarak tasarrufta bulunabilir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)

Bir önceki yazımız olan Kalıcı Makyaj Nasıl Yapılır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlarınızla Katılın

CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi
*
Please leave these two fields as-is:
Get Adobe Flash player